สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน Database MySQL
 
 • หลักสูตร การใช้งานบนฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย
  มายเอสคิวแอล (MySQL)

   

  หลักสูตรจะเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐาน (Database) โครงสร้างของฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) จนถึงรูปแบบการจัดการความปลอดภัย และการบำรุงรักษา โดยเน้นปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ

   
  คุณสมบัติของผู้เรียน
  1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
  ค่าเรียน
  ราคา 15,900 บาท
  เหลือ 5,500 บาท
  เวลาเรียน
  รวมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง