สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน การตลาดออนไลน์
 

หลักสูตร การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)

การทำการตลาดแบบ Social Media Marketing (SMM) หรือ การทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นตัวช่วยในการโปรโมทเว็บไซต์ของคุณ โดย Social Media Marketing เป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นใน Google ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media Marketing (SMM) อีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อในคนหมู่มาก ได้อย่างง่ายดาย

จุดประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการทำการตลาดออนไลน์
  ผ่านเฟสบุ๊ค
 • เพื่อให้มีทักษะในการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาด
 2. การปรับแต่งหน้าเฟสบุ๊ค (Facebook) ให้เหมือนเว็บไซต์ขายสินค้า
 3. เทคนิคการสร้างสินค้าบนเฟสบุ๊ค (Facebook)
 4. เทคนิคการโปรโมทแฟนเพจ (Fanpage)
 5. เครื่องมือการเก็บสถิติ
 6. การจัดการทางอาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
เวลาเรียน
รวมตลอดหลักสูตร 18 ชั่วโมง