สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน ออกแบบ กราฟฟิค ด้วย โปรแกรม photoshop
 

หลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป (Photoshop for media printing)

หลักสูตรจะเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ และโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ และเทคนิคต่างๆ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเน้นปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ประกอบในงานด้านกราฟฟิกต่างๆ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพ

 

จุดประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
  ด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป
 • เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
  ด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
  ด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 3. การวาดภาพ
 4. การใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่ (Selection)
 5. การปรับแต่งขนาดภาพ การตกแต่งภาพและการแก้ไขภาพถ่าย (Retouch)
 6. การใช้ระดับชั้นของภาพ (Layer)
 7. การปรับแต่งแสงสว่างและสีให้กับภาพ
 8. การปรับแต่งฉากหลัง
 9. การปรับแต่งตัวอักษร
 10. การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
 11. การพิมพ์ภาพ
 12. การจัดการทางอาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
ค่าเรียน
ราคา 14,900 บาท
เหลือ 5,000 บาท
เวลาเรียน
รวมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง