สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
ร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)
 

หลักสูตร การสร้างร้านค้าออนไลน์

หลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ไปจนถึงการสร้างเว็บขายของ ร้านค้าออนไลน์พร้อมมีส่วนเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ
สำหรับการเปิดร้านขายของออนไลน์จริง

จุดประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องร้านค้าออนไลน์
 • เพื่อให้มีทักษะในการสร้างร้านค้าออนไลน์
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์
 2. โปรแกรมสร้างร้านค้าออนไลน์์
 3. เครื่องมือในการสร้างร้านค้าออนไลน์
 4. การใช้งานระบบสินค้า
 5. การกำหนดสกุลเงินต่างและการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินออนไลน์
 6. การกำหนดรูปแบบจัดส่งสินค้า
 7. การใช้งานระบบพนักงาน
 8. การปรับแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์  
 9. การติดตามผลการเช้าชมร้านค้าออนไลน์
 10. การจัดการทางอาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
เวลาเรียน
รวมตลอดหลักสูตร 35 ชั่วโมง