สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
สอน ออกแบบ กราฟฟิค ด้วย โปรแกรม ดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)
 

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)

หลักสูตรจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบเว็บและสร้างเว็บด้วย Dreamweaver ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นปฏิบัติจริงแบบ Step by Step ทุกเครื่องมือการใช้งานเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น รวมไปถึงผู้ที่เคยใช้งาน Dreamweaver

จุดประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น
  ด้วยโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)
 • เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม
  ดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม
  ดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ (Website)
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)
 3. การป้อนข้อความลงบนเว็บเพจ (Web Page)
 4. การใส่รูปภาพลงบนเว็บเพจ (Web Page)
 5. การสร้างไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)
 6. การจัดหน้าเว็บเพจ (Web Page) ด้วยตาราง (Table)
 7. การจัดหน้าเว็บเพจด้วยโครงร่างหรือขอบเขต (Layout)
 8. การนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นสู่เครื่องให้บริการเว็บ (Hosting)
 9. การจัดการทางอาชีพ
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผ่านการทดสอบของโรงเรียน
เวลาเรียน
รวมตลอดหลักสูตร 35 ชั่วโมง