สอน โปรโมท เว็บไซต์ | สอน seo, สอน การตลาดออนไลน์, สอน Social Media facebook
บุคลากร
 
ผู้บริหาร
 • คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร

  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

  การศึกษา : ปริญญาโท คณะวิศวกรรมซอฟแวร์
  Golden Gate University
  ซานฟรานซิสโก อเมริกา
 • คุณอภิญญา แก้ววงษ์นุกูล

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  การศึกษา : ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ครู / ผู้สอน
 • คุณวงศกร ไหมทอง

  ผู้สอนหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์
  ด้วยเสิร์ชเอ็นจิ้น (SEO)

  การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

   

 • คุณหนึ่งฤทัย มาติดต่อ

  ผู้สอนหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ด้วย
  เสิร์ชเอ็นจิน Search Engine Optimization (SEO)

  การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

 • คุณจิตต์โสภิณ ผลพฤกษา

  ผู้สอนหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์
  ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)

  การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

   

 • คุณงามตา วุฒิโอภาส

  ผู้สอนหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม
  ดรีมวีฟเวอร์ (Dreamweaver)

  การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

   

 • คุณอภิสิทธิ์ จวนปลอด

  ผู้สอนหลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม
  โฟโต้ช็อป (Photoshop for media printing)

  การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาสื่อสารมวลชน
  มหาลัยรามคำแหง

   

 • คุณธเนศวร ธรรมลงกรต

  ผู้สอนหลักสูตรการใช้งานบนฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย
  มายเอสคิวแอล (MySQL)

  การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  มหาวิทยาลัยรังสิต